SockSmith Children's Size Chart

Socksmith Children's Sizing Chart

SIZE Age US EU UK
"Toddler" Socks
2-4 6-11 22-28 5-10
"Youth" Socks
4-7 10-1Y 27-32 9-13
"Junior" Socks 7-10 12-5Y 30-37 11-4Y